Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden betekenen de volgende termen:

Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie gevestigd en kantoor houdende te Tilburg.

Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk en/of rechtspersoon die aan Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren.

(Flex)medewerker: ieder natuurlijk persoon m/v, die door tussenkomst van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de door opdrachtgever aan Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie gegeven opdracht.

Aanbieding: een schriftelijk voorstel zijdens Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie aan opdrachtgever om te komen tot een opdracht.

Opdracht: de overeenkomst waarbij Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij opdrachtgever zich jegens Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie verbindt de bedongen
tegenprestatie te verrichten. De opdracht vermeldt naast een omschrijving van de opgedragen werkzaamheden tevens doch niet uitsluitend het aantal te besteden uren, een planning, een plan van aanpak en een gedetailleerde begroting.

Werkzaamheden: ondermeer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie bestaande uit het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, demonstraties, promoties, etaleerwerk, beschikbaarstelling van goederen en verkoop in o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen en evenementen met als doel het verbeteren van de verkoop, verkrijgbaarheid, presentatie en promotie van goederen en diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, toepasselijk op alle aanbiedingen en opdrachten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden opdrachtgever en Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding

 1. Alle aanbiedingen van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie zijn steeds vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Een opdracht komt alleen tot stand door een tijdige schriftelijk aanvaarding door opdrachtgever van de door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie uitgebrachte aanbieding, dan wel door een schriftelijke bevestiging door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie van een aan Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie door opdrachtgever verstrekte (mondelinge) opdracht, waarop niet binnen twee werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door opdrachtgever.
 2. In de aanbieding wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:
  1. de plaats van de werkzaamheden;
  2. een omschrijving van de werkzaamheden;
  3. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;
  4. de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht;
  5. of betaling in termijnen zal plaatsvinden, alsmede of een voorschotbetaling zal
   plaatsvinden;
  6. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit
   voortvloeiende overeenkomst.
 3. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van opdrachtgever en welke geen deel van de opdracht uitmaken, zullen door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie is niet gebonden aan aanbiedingen waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie bepaald. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie heeft het recht om, indien dat door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven

 1. De kostenbegroting zoals vermeld in de opdracht wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de opdracht geldende tarieven. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment waarop de uit hoofde van een opdracht te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
 3. Naast de in de opdracht vermelde kostenbegroting is opdrachtgever voorts ook verschuldigd kosten verbonden aan meerwerk, declaraties van door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie ingeschakelde derden en/of een spoedtoeslag zoals nader bepaald in artikel 4.4.
 4. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie is genoodzaakt een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een aanvraag of wijziging (in data, tijden of aantallen (flex)medewerkers) van een opdracht door opdrachtgever, welke vijf werkdagen voor de aanvangs/instructiedatum wordt gedaan. De toeslag is gelijk aan een percentage van de totale projectprijs en bedraagt:
  • 10% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht vijf werkdagen van te voren;
  • 20 % bij een aanvraag of wijziging van een opdracht vier werkdagen van te voren;
  • 30% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht drie werkdagen van te voren;
  • 40% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht twee werkdagen van te voren;
  • 50% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht één werkdag van te voren;
  • 75% bij een aanvraag of wijziging van een opdracht per direct; Onder werkdagen wordt
   verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur, uitgezonderd officiële
   feestdagen.
 5. Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per (flex)medewerker van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie in de projectprijs (door)berekend.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling van iedere factuur van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie aan te wijzen bank- of girorekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door opdrachtgever.
 2. Reclames over door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij Target Hospitality te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
 3. Target Hospitality heeft het recht om op basis van de goedgekeurde aanbieding een voorschot van maximaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie aangegeven rekening te zijn voldaan.
 4. Target Hospitality heeft het recht om, indien een opdrachtgever de overeengekomen wijze van betaling niet nakomt, de opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt de opdracht als door opdrachtgever geannuleerd beschouwd en wordt deze conform hetgeen is bepaald in art. 6.2 aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.
 6. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal opdrachtgever vanaf veertien dagen na factuurdatum zonder nadere in gebreke stelling de wettelijk geldende rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog openstaande bedrag.
 7. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,– per incasso.
 8. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 9. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van opdrachtgever.

Artikel 6: Wijziging en annulering

 1. Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdracht komen eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie.
 2. Annulering dient telefonisch te geschieden. Indien een opdrachtgever de opdracht annuleert voor c.q. op de overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht is opdrachtgever als schadevergoeding de volgende annuleringskosten verschuldigd waarbij het genoemde percentage ziet op het verschuldigde deel van de gehele opdracht:
  • Korter dan 4 dagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 100%
  • Langer dan 4 dagen doch korter dan twee weken voor
   aanvangsdatum van de opdracht: 75%
  • Langer dan twee weken doch korter dan drie weken voor
   aanvangsdatum van de opdracht: 50%

Artikel 7: (Flex)medewerker(s)

 1. De in te zetten (flex)medewerker(s) wordt/worden gekozen aan de hand van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie bekende gegevens en vaardigheden van de beschikbare (flex)medewerker(s) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie verstrekte informatie over de op te dragen werkzaamheden anderzijds. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie de werkzaamheden laat uitvoeren.
 2. Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de informatie over de op te dragen werkzaamheden, door opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie worden gehonoreerd.
 3. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie ziet erop toe dat alle door haar ingezette (flex)medewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan (flex)medewerkers.

Artikel 8: Concurrentiebeding

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke of telefonische toestemming van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie, binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de tussen hen overeengekomen werkzaamheden/uitvoering van de opdracht, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd met (flex)medewerkers van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie (waaronder begrepen (flex)medewerkers) en/of derden die werkzaamheden verrichten ten behoeve van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, dan wel op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor opdrachtgever te laten uitvoeren. Hiervan kan slechts worden afgeweken dan nadat Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie hiervoor schriftelijke toestemming zal hebben gegeven en opdrachtgever een werving- en selectiefee van € 2.500,= exclusief BTW per (flex)medewerker en/of per derde aan Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie heeft voldaan.
 2. Voor iedere overtreding door opdrachtgever van het in 8.1 gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.250,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, zonder dat enige sommatie, in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 9: Veiligheid (flex)medewerkers/verzekeringen

 1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie ten behoeve van de opdracht ingeschakelde (flex)medewerker(s) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de opdracht gevorderd kan worden.
 2. Opdrachtgever zal aan (flex)medewerker(s) vergoeden – en Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie vrijwaren tegen – alle schade die de (flex)medewerker(s) in het kader van de uitoefening van de opdracht lijd(t)(en), indien en voor zover opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.
 3. Indien de (flex)medewerker(s) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting van lid 1 in het kader van de uitoefening van de opdracht zodanig letsel heeft/hebben bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is opdrachtgever jegens de in artikel 6:108 BW genoemde personen verplicht tot volledige schadevergoeding.
 4. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie verstrekt opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding, weigering

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de opdracht ten gevolge van overmacht is Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste één maand op te schorten hetzij de opdracht geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht.
 2. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens lid 1 is Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de opdracht door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
 3. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor opdrachtgever uit de met Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie gesloten opdracht of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietvaardigheid van opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze de verplichtingen jegens Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In al deze gevallen is elke vordering die Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie op opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
 4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen kostenbegroting onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de
  overeengekomen kostenbegroting – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie bespaarde kosten en is opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in bovengenoemd artikel is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 5.
 5. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.
 6. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie heeft ten alle tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie te weigeren of te beëindigen. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de opdracht.

Artikel 11: Overmacht

 1. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van een op Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie rustende verbintenis verhinderen en die niet aan haar zijn toe te rekenen.Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door (flex)medewerkers van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie, blokkades, niet nakoming door toeleveranciers, maatregelen van overheidswege die de nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Target Hospitality onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie kan worden verlangd. Van overmacht is tevens sprake indien door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
 2. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Target Hospitality zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
 3. Indien een der partijen bij de opdracht niet in staat is om aan enige verplichting uit die opdracht te voldoen, is de betreffende partij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, inclusief een eventueel eigen risico. Opdrachtgever vrijwaart Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie voor eventuele aanspraken van derden, welke de aldus beperkte schade te boven gaan.
 2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van
  1. een krachtens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verplichting (overmacht);
  2. gebrekkige medewerking, informatie, materialen van opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n);
  3. door opdrachtgever aan (flex)medewerkers gegeven instructies betreffende de uitvoering van de opdracht en waarbij Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie en/of (flex)medewerkers van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie op geen enkele wijze betrokken is geweest.
 3. De in het artikel onder de leden 1 en 2 opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie en/of de bestuurder van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie.
 4. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt aan roerende zaken (materialen en/of producten) die aan Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie of een andere door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie ingeschakelde derde in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat opdrachtgever op grond van bruikleen en/of huur deze roerende zaken onder zich heeft. Onder schade wordt onder andere begrepen de kosten voor reparatie en de vervangingskosten.
 6. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie voor alle kosten, schade en interesses, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie ingeschakelde/betrokken (flex)medewerker(s) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van opdrachtgever zelf, diens (flex)medewerkers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie.
 8. Op straffe van verval van recht op schadevergoeding, dient schade door de opdrachtgever uiterlijk
  binnen twee maanden na bekendwording van de schade schriftelijk aan Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie te worden gemeld.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Target Hospitality behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en /of geleverd.
  Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
 2. Target Hospitality is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
 3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Target Hospitality, niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Target Hospitality en de door haar ingeschakelde derden/ (flex)medewerker(s) op film, video, foto danwel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 14: Retentierecht

Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, danwel voor voldoening daarvan door of vanwege opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 15: Overdracht

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijk toestemming van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie.
 2. De opdracht en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient opdrachtgever zulks Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 16: Meer partijen

Indien een opdracht wordt gesloten tussen Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de opdracht.

Artikel 17: Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werk­zaamheden
  en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie daarvan geen vertra­ging ondervindt.
 2. Aflevering door opdrachtgever van door Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie.
 3. Bij aflevering van het actiemateriaal dient Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.
 4. Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd actiemateriaal.

Artikel 18: Reclames

Reclames betreffende een actie en/of werkzaamheden moeten binnen 2 maanden na beëindiging van de actie en/of werkzaamheden schriftelijk aan Target Hospitality kenbaar gemaakt worden, op straffe van verval van recht. Reclames worden niet eerder in behandeling genomen dan na Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie volledige betaling door de opdrachtgever aan Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie. Reclames ontheffen de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, noch is de opdrachtgever gerechtigd betaling op grond van reclame op te schorten.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Target Hospitality en/of Knap Werk Promotie gesloten opdracht waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere opdrachten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Bosch.

Tilburg, januari 2020